آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

سوال درس رياضي پنجم

بسمه تعالي

نام ونام خانوادگي :                                             نمونه آزمون رياضي پايه پنجم               آبان ماه86

 


1- عدد شش ميليارد وهفتصد ونودميليون و دويست هزاروصدوچهل و هشت را در نظر بگيريد و به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف) اين عدد را با رقم بنويسيد.

ب) ارزش مكاني كدام رقم كمتر است ؟

ج) در مرتبه دهگان ميليون چه رقمي قرار دارد ؟

 

2- يك پنجم 20تا برابر است با ........................... تا ( با كامل كردن شكل )

 

3- از هر شكل به اندازه ي كسر مربوط به آن رنگ كنيد                                                                           

 

 

 

 


4- درداخل ..............................عدد مناسب بنويسيد .

5تا___ مي شود......................                                     ..............  تا ____  مي شود ____

 

3 تا ............... مي شود ___                                       ____ يعني ................ تا ____

 

5- با توجه به واحد سمت چپ شكل مربوط به كسر ____  را رسم كنيد .

 

 

6- جمع  مربوط به شكل را بنويسيد.

 

 

 

 


7- طول مستطيلي18 سانتيمتر است . اگر عرض مستطيل ثلث طول آن باشد . محيط مستطيل را حساب كنيد.

 

 

8- در جا هاي خالي زير كسر هاي مناسب بنويسيد.

 

 

 

9- تفريق روبرو را انجام داده و آن را روي شكل رسم كنيد .       

 

 

10- كسر ____   را با شكل نشان داده وسپس آن را بصورت عدد مخلوط بنويسيد .

 

 

 

11- حاصل جمع روبرو را به صورت عدد مخلوط بنويسيد .

 

12- دو عدد سه رقمي بنويسيد كه بر 15  بخش پذير باشد .

 

13- باقيمانده ي تقسيم 1008 بر 9 مثل باقيمانده ي تقسيم ............. است بر 9 يعني ........... پس 1008بر 9 بخش پذير ........................ .

 

باقيمانده تقسيم بر 3

باقيمانده تقسيم بر 9

عدد

 

 

4000

14-- جدول زير را كامل كنيد.

 

 

 

15- در داخل         يكي از علامت هاي                         را قرا ر دهيد .

 

 

16- چهار كسر مساوي با كسر داده شده را بنويسيد .    _____       _____      _____       _____     _____

 

17- كسر داده شده را تا جايي كه امكان دارد ساده كنيد .

 

18- جمع و تفريق هاي زير را انجام داده و جواب را به ساده ترين صورت بنويسيد

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 14:29  توسط علي علي بخشي  |