آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

ويژگي هاي يك معلم خوب

•   در صورت بروز رفتار نامناسب از سوی دانش آموز رفتارهای گذشته او را بر علیه آنان بکار نگیرد و به عبارتی گذشته  نا مطلوب او  را همچون بر چسبی بر پیشانی فراگیر نزند.

 

•     در هنگام رسیدگی به رفتارهای نابجا و یا در هنگام تغییر رفتار دانش آموزان به زمینه اساسی و احتیاجات او توجه نماید.

 

•     خود را کامل نداند و دائماً در صدد ایراد گرفتن از دیگران نباشد که روش فوق زمینه را جهت بروز رفتارهای نامناسب فراهم می   سازد .

 

•   دانش آموز را به عنوان یک انسان قبول داشته باشد و او را درک کند از ارزشیابی شخصیتی او خصوصاً جنبه های منفی  شخصیت در حضور جمع اجتناب ورزد .

 

•     به عنوان یک الگوی رفتاری باید در افکار و اعمالش ثبات داشته باشد و تصمیم گیری او متأثر از حالات هیجانی او نباشد.

 

•   عنایت داشته باشد که دانش آموزان با اظهار نظر معلم و مربی در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند، لذا چنانچه آنان  احساس کنند که ارزشیابی معلم بدون غرض بوده و با رعایت کامل انصاف صورت گرفته است، برای آن ارزش قائل می شوند . و  در نواقص و نقاط ضعف خود تلاش می کنند. ولی اگر ارزشیابی منصفانه نباشد، موجب کینه و عناد و در نتیجه دوری گزیدن آنان   از مربی و یا معلم می شود که پی آمد های نامطلوب دیگری را  نیز در بر خواهد داشت .

 

•   بطور مستمر از کار خود ارزیابی به عمل آورد یعنی با توجه به هدف های آموزش و رفتاری که در شروع درس در نظر دارد.  بیندیشد که تا چه حد به هدف های خود نائل گردیده است و تا چه حد توانسته است  در دانش آموزان نفوذ کند و مورد تأیید  واقع شود .

 

•   خوش صحبت بوده و دارای قدرت بیان باشد. زیرا قدرت بیان و نفوذ کلام معلم در ایجاد رابطه با دانش آموزان و تفهیم مطالب   درسی به آنان بسیار مؤثر است.

 

•   از لحاظ وضع ظاهری مرتب و آراسته باشد. به عبارت دیگر پوشش و آرایش او در عین سادگی متناسب با محل و فضا ی   آموزشی باشد و همواره پاکیزگی و نظافت را رعایت نماید.

 

•   در عین معلم بودن، مربی نیز باشد یعنی علاوه برتعلیم دانش آموزان، به تزکیه و تهذیب اخلاق آنان اهتمام ورزد و بررسی نماید   که این درس آموزی ها تکالیف دادن ها تشویق ها و یا تنبیه ها چه اثری در کار شاگرد می گذارد.

 

•     از برنامه های تکراری وغیر ضروری پرهیز نماید ودارای ابتکار وخلاقیت باشد.

 

•     همچون یک باغبان تمام وجود واندیشه اش رادر خصوص شکوفایی دانش آموزان که گردانندگان جامعه فردا می باشند بکار گیرد.

 

•     شاگردان خود را بهترین دوستان وحتی فرزندان خود محسوب نماید وراه رسم کاروروش تصمیم گیری در یک امررابا آنان در میان  بگذارد.

 

•     با خلوص نیت وقصد خدمت کار کند و توقٌع تقدیر،جز از خدای سبحان نداشته باشد.

 

•     به تحولات جوامع آگاه باشد.

 

•     عملش، قولش راتکذیب نکند.

 

•     حتی الا مکان ازوضع خانوادگی ،طرزفکر، رفتار و استعداد دانش آموز آگاه باشد.

 

•   نجیب ،آزاده ، پاکدل، شکیبا،وظیفه شناس،شجاع،متین،مقاوم،موٌدب،شریف،معتدل وبلندنظر باشدوبرکنار از تلوٌن مزاج،حسد،  کینه،دون همتی، بخل،تنبلی،تملق گویی،بیهوده گویی وتند خویی باشد.

 

•     با شیوه های پرورش و روشهای آموزش آشنا باشد.

 

•     فن تدوین وتربیت اطفال را بداند.  

 

•     توانایی استقرار عدالت در مدرسه وکلاس را دارا باشد.

 

•     وظیفه شناس باشدودر ایجادنظم وامنیت محیط آموزشی خود کوشا باشد.

 

•     به شغلش مفتخر باشد وعملش رابا نیت قربت انجام دهدواز خدمت خودلذت ببرد.

 

•     از طبقه بندی دانش آموزان در صورتی که به لحاظ استعداد مختلف باشند، پرهیز نماید.

 

•     به پرسشهای دانش آموزان توجه داشته باشدوعادلانه پاسخ گویدبه حدی که هیچ کس از سوال کردن محروم نماند.

 

     به توسعه فعالیت های گروهی  توجه داشته باشد.

 

•     به افراد ممتاز وسرآمد کلاس به عنوان سر گروه مسئولیت تقویت درسی دانش آموزانی که متوسط یا ضعیف هستند واگذار  کند.

 

•     عوامل مهمی که رشدعلمی دانش آموزان را به تعویق می افکند بشناسد وازآنهااجتناب کند.

 

•     کلامی که به کار می گیردخود درس علم وعبرتی برای متعلٌمان باشد.

 

•   محبت وعظمت در نگاه او باشد نه در آنچه بدان می نگرد! چرا که نهال دوستی ومحبت در دل انسان ریشه وسایه آن بر اشیا  افتد.

 

•     برخی از لغزش های دانش آموزان را با نظر اغماض بنگرد واز آن در گذرد.

 

•     شمع معرفت وچراغ شهود در دلها برافروزد تا در پرتو آن گوهر دانش بیفشاند.

 

•     سخن به اندازه گویدوازگفتار بیهوده بپرهیزد.

 

•     گمان بد نبردوتحقیق نکرده قضاوت نکندوپس از آنکه حقٌی مسلم شد در تصمیم گیری قاطع باشد.

 

•     نه کسی را تحقیر کندونه به حقارت تن دهد.

 

•     دانش آموزان را بیهوده سرزنش نکندوآنان را آزار ندهد.

 

•     آنی از نعمت های خدا غافل نماندوپیوسته از اواستعانت جوید.

 

•     دانش آموزان در کنار اواحساس امنیت وآرامش کنند.

 

•     احساس مسئولیت را به دانش آموزان بیاموزد.

 

•     ایمان وتقوارااز راه تفکٌر در خلقت وشناخت انسان آموزش دهد.

 

•     کلاس او به گونه ای باشد که شوق فراگیری علم وحکمت در دانش آموزان ایجاد شود.

 

•     رفتاروگفتارش، دانش آموزان را به یادخداواولیا الله بیندازد.

 

•     از قبول مسئولیت نگریزد.

 

•     در پی جست وجوی تقصیر در متعلمان نباشد.

 

•     الگوی ایمان،معیار محبت وکانون مهرورزی باشد.

 

منبع:

 

      1- کاربرد روانشناسی در آموزشگاه              تالیف:دکتر مقدم

 

      2- زمینه تربیت                                    اثر: دکتر علی قاسمی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 21:35  توسط علي علي بخشي  |