آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

برگزاري كارگاه اموزشي پنج پايه وره ابتدايي شهرستان نهاوند

با سلام حضور همكاران فرهنگي مقطع ابتدايي شهرستان نهاوند :

با توجه به برگزاري كاركا هاي اموزشي ۴دبيرخانه نهاوند در مورخ هاي ۲/۹پايه ي اول   ۳/۹ پايه ي دوم  ۳/۹ پايه ي سوم

پايه ي چهارم    ۴/۹  ۵/۹ پايه ي پنجم   سوالات و مطالب و نقطه نظرات خود را جهت ارائه در كاركا هاي فوق آماده و جهت

استفاده بيشتر از آنها مكتوب بفرماييد .

قبلا از عنايت شما متشكريم

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۸۷ساعت 19:52  توسط علي علي بخشي  |